• Vollu , Laru , Fottu be himbe Duniya, Ekutu ko a anda.

    Jabbama Ha jiporde fulbe ha internet .

    Vollu , Laru , Fottu be himbe Duniya, Ekutu ko a anda.

  • Hebtu ko a anda , Laru kayefi,  Fottu be fulbe Duniya

    Welcome to the fulfulde Social learning Page.

    Hebtu ko a anda , Laru kayefi, Fottu be fulbe Duniya